V.v. Hees
Voetbalvereniging Hees
Voetbalvereniging Hees

Notulen

1
Notule 2021-2022
Algemene Ledenvergadering Hees
Heeskantine, maandag 7 november 2022
Aanvang 19.30 uur, Start 19:45
Opening
19:45 De voorzitter opent de vergadering. Welkom iedereen.
Allereerst onze excuses voor het te laat vermelden van de uitnodiging voor deze ALV.
Dit hoort 6 weken van te voren, voor volgend jaar een aandachtspunt.
Bijzonder welkom voor de hooftrainer en een afvaardiging van de selectie. Fijn dat jullie er zijn.
Agendapunten:
• Notulen ALV 4 april 2022
Geen op/aanmerkingen vanuit de aanwezigen
• Stand van zaken Hees (terugblik en toekomst)
- Terugblik
Er zijn geen grote wijzingen na de laatste ALV van april 2022
- Nieuwe kledingleverancier
Wij zijn overgestapt naar een andere kleding leverancier en een nieuwe merk Stanno.
De nieuwe kleding wordt gelaagd geïntroduceerd.
Ook de leverancier van de kleding heeft last van leveringsproblemen.
- Project C, Entree sportcomplex
Entree Bosperceel en vereniging. ASR is leider in dit proces.
Het ligt nu stil in verband met vergunning gemeente.
Aanvraag led verlichting voor veld 2 zijn loopt ruim een half jaar. Is ook nog niet rond.
Sportvederactie is bij elkaar geweest. De andere voetbalverenigingen hebben ook
nog geen nieuw contract met de gemeente.
Er is zelfs een voetbalclub welke al 4 jaar niet heeft betaald aan de gemeente.
Ook de nieuwbouw is nog steeds niet financieel afgerond met de gemeente,
Er komt ook geen enkele respons van de gemeente naar vragen hierover.
- Kinderopvang
Bink wil graag de boven ruimte en het terrein huren als BSO opvang locatie.
Het gaat om kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar.
Bink komt met een voorstel voor de huurprijs. Momenteel hebben zij te maken met personeelstekorten
om een nieuwe locatie te kunnen bemannen. Het bestuur ziet het als een win/win situatie.
Als zij 3 dagen. per week op de vereniging aanwezig zijn is er ook meer toezicht op het terrein.
In de technische ruimte komen stellingen waar alles keurig in wordt opgeslagen. Alle wordt iedere dag keurig
opgeruimd door Bink, zodat er geen kleurplaten/speelgoed blijft liggen.
Reactie/vragen vanuit aanwezigen:
* Zijn jullie niet bang dat er schade op treedt op bijvoorbeeld veld 1?
Na Halloween lang er snoep en kauwgom op het veld
Bestuur: Nee zijn wij niet bang voor. Er is toezicht op de kinderen.
Deze lopen niet alleen op het terrein
* Zijn jullie niet bang dat de accommodatie achteruit gaat. Wanden zijn nu mooi wit, kinderen bevuilen dit.
 Ook de trap is geschilderd als er meer over heen gelopen wordt, is deze sneller kaal gelopen
Bestuur: Bink betaalt per maand uur. Dit is een aanzienlijk bedrag op jaarbasis.
 Ook worden er afspraken gemaakt over het onderhoud. Wij gaan ervan uit dat hierdoor eventuele
 reparaties en schilderkosten gedekt zijn.
Stemmen kinderopvang: Wordt algemeen mee ingestemd.1
Notule 2021-2022
Algemene Ledenvergadering Hees
Heeskantine, maandag 7 november 2022
Aanvang 19.30 uur, Start 19:45
Opening
19:45 De voorzitter opent de vergadering. Welkom iedereen.
Allereerst onze excuses voor het te laat vermelden van de uitnodiging voor deze ALV.
Dit hoort 6 weken van te voren, voor volgend jaar een aandachtspunt.
Bijzonder welkom voor de hooftrainer en een afvaardiging van de selectie. Fijn dat jullie er zijn.
Agendapunten:
• Notulen ALV 4 april 2022
Geen op/aanmerkingen vanuit de aanwezigen
• Stand van zaken Hees (terugblik en toekomst)
- Terugblik
Er zijn geen grote wijzingen na de laatste ALV van april 2022
- Nieuwe kledingleverancier
Wij zijn overgestapt naar een andere kleding leverancier en een nieuwe merk Stanno.
De nieuwe kleding wordt gelaagd geïntroduceerd.
Ook de leverancier van de kleding heeft last van leveringsproblemen.
- Project C, Entree sportcomplex
Entree Bosperceel en vereniging. ASR is leider in dit proces.
Het ligt nu stil in verband met vergunning gemeente.
Aanvraag led verlichting voor veld 2 zijn loopt ruim een half jaar. Is ook nog niet rond.
Sportvederactie is bij elkaar geweest. De andere voetbalverenigingen hebben ook
nog geen nieuw contract met de gemeente.
Er is zelfs een voetbalclub welke al 4 jaar niet heeft betaald aan de gemeente.
Ook de nieuwbouw is nog steeds niet financieel afgerond met de gemeente,
Er komt ook geen enkele respons van de gemeente naar vragen hierover.
- Kinderopvang
Bink wil graag de boven ruimte en het terrein huren als BSO opvang locatie.
Het gaat om kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar.
Bink komt met een voorstel voor de huurprijs. Momenteel hebben zij te maken met personeelstekorten
om een nieuwe locatie te kunnen bemannen. Het bestuur ziet het als een win/win situatie.
Als zij 3 dagen. per week op de vereniging aanwezig zijn is er ook meer toezicht op het terrein.
In de technische ruimte komen stellingen waar alles keurig in wordt opgeslagen. Alle wordt iedere dag keurig
opgeruimd door Bink, zodat er geen kleurplaten/speelgoed blijft liggen.
Reactie/vragen vanuit aanwezigen:
* Zijn jullie niet bang dat er schade op treedt op bijvoorbeeld veld 1?
Na Halloween lang er snoep en kauwgom op het veld
Bestuur: Nee zijn wij niet bang voor. Er is toezicht op de kinderen.
Deze lopen niet alleen op het terrein
* Zijn jullie niet bang dat de accommodatie achteruit gaat. Wanden zijn nu mooi wit, kinderen bevuilen dit.
 Ook de trap is geschilderd als er meer over heen gelopen wordt, is deze sneller kaal gelopen
Bestuur: Bink betaalt per maand uur. Dit is een aanzienlijk bedrag op jaarbasis.
 Ook worden er afspraken gemaakt over het onderhoud. Wij gaan ervan uit dat hierdoor eventuele
 reparaties en schilderkosten gedekt zijn.
Stemmen kinderopvang: Wordt algemeen mee ingestemd.

3
Notule 2021-2022
Algemene Ledenvergadering Hees
Heeskantine, maandag 7 november 2022
VERVOLG
-Hees cash-loos vanaf 1 januari 2023
Reactie/vragen vanuit aanwezigen:
* Hoe bij feestjes? Ook alleen met pin/clubcard betalen?
Bestuur: Ook bij feestje bij de muntverkoop alleen pinnen of betalen met de
 clubcard. Dit scheelt 3 a 4 keer naar de bank rijden op ze een avond
 om het geld te storten.
* Is het idee tijdens de overgangsperiode om bijvoorbeeld tot 3 uur de mogelijkheid om
 contant te betalen voor de jeugd?
Bestuur: Het bestuur gaat ermee aan de slag en komt met een plan voor de overgangsperiode.
Stemmen Hees cash-loos: 4 personen tegen 3 personen neutraal rest akkoord. Voorstel is aangenomen
• Samenstelling bestuur
De volgende bestuursfunctie zijn vacant:
Voorzitter Ed
Vicevoorzitter Hans
Jeugdzaken Sander
Sponsorzaken Jeffrey
Voorstel is om de bovenstaande bestuursleden te herbenoem voor 1 jaar tot november 2023
Vorige ALV zijn Annelies (secretaris) en Thierry (penningmeester) benoemd voor 2 jaar tot en met november
2024
Stemmen samenstelling bestuur: Wordt algemeen mee ingestemd
Welke functie nog vacant staat is wedstrijdzaken senioren. Nu doen wij dit als bestuur erbij. Dit werkt niet.
We hebben meer handjes nodig. De aankomende tijd zullen wij hier ook actief voor gaan werven.
• Jaarverslag penningmeester boekjaar 2021/2022
Het verslag wordt uitgedeeld onder de aanwezige leden.
De penningmeester neemt het verslag door. Mocht je hier nog vragen over hebben neem dan contact op met 
de penningmeester
* Opmerking vanuit de aanwezigen: Als je verantwoording aflegt over het boekjaar, moet je daar wel de 
 begroting van dat boekjaar er naast leggen.
• Verslag en advies kascommissie
De kascommissie heeft tijdens de controle geen onregelmatigheden geconstateerd. Zij zijn van mening dat
de uitgaven en inkomsten op correcte wijzen zijn geadministreerd en dat de balans en winst- en
verliesrekening per 30-06-2022 een juiste weergave zijn van de financiële positie van Hees.
De commissie verleent decharge aan het bestuur van V.V. Hees.
• Bespreking en goedkeuring begroting 2022/2023
De begroting wordt besproken. V.V. Hees draait een goede baromzet en wil hier een deel van structureel
terug geven aan de teams om leuke dingen te gaan doen.
Reactie/vragen vanuit aanwezigen:
* De telefoonkosten zijn hoog. Is het een idee om via Voip te gaan bellen?
Bestuur: Dit doen we al. Het bedrag is een totaal bedrag voor het abonnement, inclusief zakelijk tv en internet.

4
Notule 2021-2022
Algemene Ledenvergadering Hees
Heeskantine, maandag 7 november 2022
VERVOLG
• Bespreking en goedkeuring begroting 2022/2023
Reactie/vragen vanuit aanwezigen:
* Zouden er speeltoestellen voor de kinderen kunnen komen?
Bestuur: Voor nu ligt de focus vooral op het opknappen van de kabouterbak.
 Speeltoestellen voor kinderen heeft niet direct onze voorkeur. Als 
 vereniging blijf je hoofdverantwoordelijk als er iets gebeurd met een kind. Daarnaast zijn 
 speeltoestellen prijzig in de aanschaf en onderhoud. Ook ben je verplicht om de toestellen 1 a 3 keer 
 per jaar te laten keuren. Ook hier zijn structureel kosten aan verbonden
* Contributie inkomsten zijn op de begroting 10% lager hoe komt dit?
Bestuur: Er is rekening gehouden met het terugtrekken van Hees 3.
Stemmen goedkeuring begroting: Wordt algemeen mee ingestemd.
• Ingekomen stukken en mededelingen
Sinds dit seizoen is er een samenwerkingsverband met fysiotherapie Soestdijk.
Iedere maandagavond van 19:00 t/m 20:00 is er een fysiotherapeut aanwezig.
Alle leden van Hees mogen naar dit spreekuur. Er wordt dan een eerste intake gedaan.
Mocht er een vervolg afspraak nodig zijn dan kan dit vaak al binnen 24 uur.
De aanloop momenteel is nog niet zo groot dat een afspraak maken voor de maandagavond nog niet nodig 
is. Mocht in de toekomst het drukker worden dan kan je bellen naar fysiotherapie Soestdijk en je aanmelden 
voor de maandagavond.
Verder geen mededelingen of ingekomen stukken.
• Rondvraag
* Jacq heeft toestemming van het bestuur gehad om te onderzoeken bij de KNVB of onze accommodatie ter
 beschikking gesteld kan worden voor trainingsvoorbereidingen van prof clubs, wat is de stand van zaken
 hiervan?
Bestuur: Er is contact geweest met het Hilton en een afspraak gemaakt om de mogelijkheden te bespreken.
 Helaas is deze afspraak al 6 keer afgezegd door het Hilton. Het maken van een nieuwe afspraak ligt 
 bij het Hilton. Het Hilton zou zelf moeten zorgen voor eten en drinken. Vanuit de Gemeente mogen 
 wij onze kantine niet verhuren aan derden. Jacq krijgt nu toestemming om contact op te nemen met 
 het Hilton. Wel rekening mee houden dat Hees 1 vroeg in het seizoen start met trainen. Het bestuur
 wordt graag van de stand van zaken op de hoogte gehouden.
* Is er een mogelijkheid dat er meer verlichting op het terras komt? Het is nu zo donker
Bestuur: Momenteel zijn wij aan het kijken naar ons lichtplan. De gemeente moet ons hier in faciliteren.
* Achter het hoofdveld ligt een mooi stuk gras wat veel gebruikt wordt om warm te lopen, maar dat is
 momenteel niet te doen. Kan dit opgeknapt worden?
Bestuur: De gemeente vindt dat het hoofdveld voldoende capaciteit heeft. Daarom lang geduurd voordat de
 Ridder het stuk gin g maaien. De actie egaliseren, rollen en verticuteren is hierdoor niet gebeurd, en
 daar is nu niet het juist jaargetijde voor.
• Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21:20 en nodigt de aanwezigen uit voor een drankje.

Hoofdsponsor

Programma & Uitslagen

Bekijk de uitslagen en het programma per team.

Bekijken

Verjaardagen

Zonder respect geen voetbal

Sponsors

't Vaarderhoogt [kopie]
TB Betonboring
Drie-S zeefdruk & displays Soest [kopie]
Marc Westerveld
Broek en Bosch
Van Asch Infrastructuur [kopie]
Bouwbedrijf vd Hengel [kopie]
Lasbedrijf Dorrestijn [kopie]
Kuyer Sloopwerken
Houten Vloeren Paleis [kopie]
Reijerse [kopie]
Speciaaldrukkerij TOF BV [kopie]
Hil-Trade
DMF oppervlaktebehandeling [kopie]
Covebo
Reto Internetburo [kopie]
Benzinestation en autoverhuur de Birkt
Wiersma

Voetbalvereniging Hees

Verlengde Oude Utrechtseweg 2a
3766 MG Soest

Telefoon clubgebouw 035 - 60 122 72
Telefoon bestuurskamer 035 - 603 02 03
E-mailadres info@vv-hees.nl